Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

17 mei 2019

Hoofdstuk 3 De deformatie van het probleem bij de Marx-epigonen

Basis en bovenbouw — Franz Jakubowski, 1974

De grondgedachte waarop deze studie berust, is de opvatting van het marxisme als humanisme, een opvatting die Marx ontwikkelde in zijn jeugdgeschriften, waarin hij de ‘ideologie’ aan een scherpe kritiek onderwierp en die door hem in de ‘kritiek van de economie’ werd geconcretiseerd. ...


16 mei 2019

Hoofdstuk 2 De problematiek van Marx: basis en bovenbouw

Basis en bovenbouw — Franz Jakubowski, 1974

... Marx’ theorie is hier ‘humanisme’ genoemd in overeenstemming met zijn eigen formulering in zijn jeugdgeschriften. Hierboven toonden wij aan, op welke punten dit standpunt zich zowel van het idealisme als van het metafysisch materialisme onderscheidt. Maar het is ook de synthese van beide, want het vermijdt hun eenzijdigheid en situeert bewustzijn en zijn in een werkelijke eenheid, de levende mens. ...


15 mei 2019

Veranderingen in het systeem van waarden.
Het probleem van politiek en moraal als een empirisch probleem (Veelzijdig Marxisme)

Johannes Von Heiseler, 1983

Wij leven in een tijd waarin veel morele voorstellingen veranderen. Burgerlijke sociologen spreken van een verandering van het systeem van waarden, of zelfs van een revolutie in het systeem van waarden. Twaalf jaar geleden verscheen een opstel van Ronald Inglehart, dat het uitgangspunt van deze discussie vormde. Inglehart herhaalde zijn hoofdgedachten in verdere publicaties, waarin hij empirische data toevoegde, die zijn stellingen schenen te steunen. Inglehart veronderstelt een hiërarchie van waarden en behoeften. ...


13 mei 2019

Wet en handelingen in Marx’ Kapitaal (Veelzijdig Marxisme)

Freddy Mortier, 1983

Men verwijt Marx en Engels vaak voor een dubbele moraal te hebben gepleit. Zij zouden voorstanders zijn geweest van een niet-toepassing binnen de klassenstrijd van al die ethische beginselen, die de onderlinge verhoudingen van enkelingen binnen een normaal geordende samenleving regelen. Vandaar ook het verwijt, dat zij en hun discipelen (o.a. Lenin en Trotski) het principe zouden hebben vooropgesteld, dat in de klassenstrijd “het doel de middelen heiligt”. Vandaar het nog sterker verwijt, dat ten minste de kiem van de stalinistische verwordingen in de leer van Marx en Engels zelf vervat zou liggen. ...


8 mei 2019

Marx, Engels en het probleem van de zogenaamde “dubbele moraal” (Veelzijdig Marxisme)

Ernest Mandel, 1983

Men verwijt Marx en Engels vaak voor een dubbele moraal te hebben gepleit. Zij zouden voorstanders zijn geweest van een niet-toepassing binnen de klassenstrijd van al die ethische beginselen, die de onderlinge verhoudingen van enkelingen binnen een normaal geordende samenleving regelen. Vandaar ook het verwijt, dat zij en hun discipelen (o.a. Lenin en Trotski) het principe zouden hebben vooropgesteld, dat in de klassenstrijd “het doel de middelen heiligt”. Vandaar het nog sterker verwijt, dat ten minste de kiem van de stalinistische verwordingen in de leer van Marx en Engels zelf vervat zou liggen. ...


5 mei 2019

5) Politiek en moraal. Inleiding (Veelzijdig Marxisme)

Eric Corijn, 1983

In de publieke opinie staan de twee termen – “politiek” en “moraal” – ongetwijfeld aan de uiterste polen van een schijnbaar onverzoenlijke tegenstelling. “Politiek”, meestal voorafgegaan door het adjectief “vuil”, verwijst dan naar de onprincipiële machtsgeilheid waarbij alle slagen toegelaten zijn en het werkelijke spel achter de schermen wordt gespeeld. “Moraal” staat dan voor moreel en voor de hoge zedelijke principes voor het handelen van een beschaafd en universeel mens. ...


30 april 2019

Hoofdstuk 1 Uiteenzetting en kritiek door Marx en Engels van de wijze waarop hun voorgangers de verhouding bewustzijn–zijn opvatten

Franz Jakubowski, 1974

... Wanneer men de verhouding bewustzijn-zijn in het historisch materialisme onderzoekt, moet men daarin met name het ‘gedachtenmateriaal’ betrekken, waarover Marx en Engels konden beschikken ...


28 april 2019

4) Het marxisme en de Europese arbeidersbeweging: Inleiding (Veelzijdig Marxisme)

Alain Meynen, 1983

De laatste tijd hebben zich een aantal aanzetten afgetekend tot het overzien van de ontwikkeling van de marxistische theorie. Hierbij is doorgaans het accent komen te liggen op de thematische verschuivingen binnen, of de formele structuren van de marxistische theorie-productie. ...


28 april 2019

Basis en bovenbouw. Het ideologieprobleem bij Lukács en Korsch

Franz Jakubowski, 1974

De onderhavige studie tracht een immanente interpretatie te geven van de materialistische geschiedenisopvatting in een van haar grondproblemen: het probleem van de ideologische bovenbouw. Daarbij bedient zij zich van de methode van deze leer, de materialistische dialectiek, en past deze op de behandelde theorie zelf toe. ...


23 april 2019

Het concept van politieke maatschappij:
Marx’ wijsgerige verwerping van een sociaal noodzakelijke instantie (Veelzijdig Marxisme)

Koen Raes, 1983

Het concept van, zowel als de praktijken in de politieke maatschappij, als “moreel baken” tegenover de burgerlijke maatschappij, worden in Marx’ historisch materialistisch project aan de kaak gesteld als vormen van maatschappelijke vervreemding en verdrukking, ...


18 april 2019

Inleiding in het historisch materialisme

Ernest Mandel, 1976

Om de theorie van het historisch materialisme te begrijpen, moeten we eerst begrijpen op wat voor soort van vragen de theorie wenst te antwoorden. Historisch materialisme is niet gelijkluidend met wijsgerig materialisme, alhoewel de twee met elkaar verbonden zijn.
Historisch materialisme antwoordt dus niet op de vraag: wat is de mens, was de stof er eerst, vroeger dan de gedachte, wat is de ontwikkelingsleer van de levende soorten? ...


17 april 2019

De marxistische theorie van de arbeidsverhoudingen en de hedendaagse evolutie van arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht (Veelzijdig Marxisme)

Guy Desolre, 1983

Men mag niet meer doen alsof “de crisis van het marxisme”, de ontreddering van talrijke intellectuelen die vroeger zo zelfzeker waren, de afvalligheid uit het marxistische kamp van de vroegere ultralinksen die zogeheten “nieuwe filosofen” geworden zijn, niet bestaan heeft. Dit geldt ook op het vlak van de marxistische rechtstheorie. ...


14 april 2019

De staat en de socialistische strategie: Inleiding (Veelzijdig Marxisme)

Alain Meynen, 1983

Binnen de marxistische politiek neemt de staat de plaats in van een centraal strategisch doel. In het bijzonder door Lenin (cfr. Staat en Revolutie) werd de staatsmacht als hoofddoel van het revolutionaire handelen aangegeven en werd de “vernietiging” (het “breken”, het “verbrijzelen”, het “in stukken slaan”) van het burgerlijk staatsapparaat als een noodzakelijke voorwaarde gezien voor iedere socialistische revolutie. ...


11 april 2019

De huidige economische crisis: Inleiding (Veelzijdig Marxisme)

Peter Scholliers, 1983

De kapitalistische productiewijze wordt gekenmerkt door op en neergaande lange golven die sedert de “industriële revolutie” de cadans van de industriële activiteit bepalen. ...


10 april 2019

Over de betekenis van een Marx-colloquium

Eric Corijn, 1983

De Nederlandstalige artikelen van het Marx-colloquium. Het is de neerslag van het internationaal colloquium dat op 24, 25, 26 november 1983 door de VUB werd georganiseerd rond de betekenis van het marxisme, dit naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de dood van Karl Marx. ...


8 april 2019

De derde wereldoorlog

Anton Constandse, 1980

In het jaar 1980 begon het “doemdenken” bijzondere vormen aan te nemen. Natuurlijk had het spookbeeld van een derde wereldoorlog als een dreigend zwaard van Damocles boven in het brein gezweefd van iedereen die zich enigszins bewust was van de internationale situatie. Drukkend was deze mogelijkheid wel, al poogde iedereen de nachtmerrie te verdrijven door het zoeken van ontspanning, lustgevoel en vergetelheid, of door de discipline van de arbeid. ...


4 april 2019

Toestanden, 1982, juni, jg. 2

Ten geleide, Eric Corijn
Nicaragua: de moed van het volk, Jeanine Koreman
El Salvador: de afrekening van de arend?, Jenny Pearce
Guatemala: putsch wederom putsch, Jan Servaes
De Nixtayolero wijst de weg. Interview met Alan Bolt, José Correa
Rol en betekenis van de christendemocratie in Centraal-Amerika. Interview met Adrien-Claude Zöller, Ronald Commers
De sociaaldemocratie en het socialistisch offensief in Latijns-Amerika, Klaus Mesckat
Repliek – Piaget-Marx. Twijfels over een vergelijking, Ronald Commers
Boekbesprekingen – Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk (Mark Le Bruyn)
Cuba, het onkruid in de achtertuin (Eric Corijn)


3 april 2019

Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1976, nr. 3, jg. 10

Ten geleide, Dr. Guy Cooreman
Kristenen voor het socialisme, Jan De Smedt
De PCI en de Italiaanse grondwet, Frans Denissen
De gemeenschappelijke verklaring van de PCI en de PCF
Een ander Italië, Rosine Lewin
Roeren in het koffiedik van 10 oktober, Jef Turf
Rondetafel gesprek over de pers
Een antwoord: Neen aan het federalisme met drie!
Boekbesprekingen


2 april 2019

De Internationale, 1971, nr. 3, juni, jg. 14

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie

Over de arbeidersstaten en de politieke revolutie

Opening, Igor Cornelissen
De RSP, Herman Pieterson
De politieke revolutie, Theo Wiering
Open brief aan de Tsjecho-Slowaakse regering
Verklaring, Revolte
De arbeidersstaten, G. Barendregt
Permanente revolutie in Azië


1 april 2019

Marx en het “wetenschappelijk socialisme”

Marcel van der Linden en Ronald Commers, 1982

Al meer dan vijftig jaar geleden deed Karl Korsch, de filosoof, het voorstel om het marxisme met zijn eigen methodes te onderzoeken. Nog steeds is daar weinig van terecht gekomen. In het onderstaande kleine essay wordt een bescheiden aanzet voor een marxistische Marx-biografie gegeven ...


27 maart 2019

De Internationale, 1970, nr. 4, jg. 13

Tijdschrift van de Vierde Internationale – Nederlandse sectie
Resoluties van de 3e internationale conferentie van onze tendens

Verslag van de Derde Internationale Conferentie
Resolutie over De situatie in de hoogontwikkelde kapitalistische landen en de nieuwe dynamiek van de wereldrevolutie
De huidige toestand van de koloniale revolutie en zijn perspectieven
De bijzondere ontwikkeling van de Arbeidersstaten en de crisis van de Internationale Communistische Beweging