Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

17 juli 2018

De staat in een veranderende wereld

Leo Panitch, 1999

We leven in een tijd waarin zich twee centrale ontwikkelingen voordoen. Eén ervan is het historisch falen van het socialistisch project van de massapartijen die de arbeidersklasse vertegenwoordigen, zowel de communistische als de sociaaldemocratische. De andere is de globalisering van het kapitalisme. Er is ongetwijfeld een relatie tussen deze twee fenomenen maar ze kunnen niet tot elkaar herleid worden. Elk heeft zijn eigen dynamiek, die afzonderlijk geanalyseerd dient te worden. ...


16 juli 2018

Belgische vakbonden mee in het bad van de euro

Frank Slegers, 1999

Eind 1998 ondertekenden de Belgische vakbonden met het patronaat een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA). Dit IPA bepaalt het raamwerk voor de collectieve arbeidsverhoudingen in gans de privésector voor 1999-2000. Het bezegelt de draai die zich in het Belgisch syndicalisme voltrokken heeft vanaf de mislukking van de strijd tegen het Globaal Plan (1993), en bevestigt zo de breuk met de Belgische syndicale traditie van na WOII ...


16 juli 2018

Is er nog plaats in Europa voor echte vakbonden?

Jef Vanderelst, 1999

... De “globalisering” wordt dikwijls aangehaald als reden voor het gevoel van machteloosheid in de arbeidersbeweging. Maar is het geen voorwendsel om het eigen falen af te wentelen op een ontwikkeling waarop men geen greep heeft? Wat is er zo fataal aan de machteloosheid van de arbeidersbeweging tegenover de nieuwe uitdagingen, die er ongetwijfeld zijn? Is het vandaag echt zo veel moeilijker dan pakweg 100 jaar geleden? ...


14 juli 2018

Kiesrecht voor vrouwen en klassenstrijd

Rosa Luxemburg, 1912

...vandaag de dag heeft de proletarische vrouwenbeweging zich machtig ontplooid. Meer dan honderdvijftigduizend in vakbonden georganiseerde arbeidsters vormen samen mede de voorhoede van het voor economische doelen strijdende proletariaat. ...


10 juli 2018

Wie was ... George Orwell

Rob Lubbersen, 1999

Elk jaar weer zetten duizenden middelbare scholieren Animal Farm of 1984 op hun Engelse literatuurlijst. Beroemde boeken van George Orwell, de schrijversnaam van Eric Blair. Wie was deze schrijver? Wat schreef hij nog meer? Wat bewoog hem? ...


10 juli 2018

150 jaar Communistisch Manifest – De actualiteit van de klassenstrijd

Frank Slegers, 1999

... Dit beroemde document werd in opdracht van de toenmalige Bond der Communisten, geschreven door Marx en Engels. Zij waren jonge snaken van nog geen dertig jaar oud. De definitieve tekst was het werk van Marx. Het Manifest rolde van de persen in het revolutiejaar 1848, de laatste opstoot van de burgerlijke revolutie. Daarna zou de burgerij andere dan revolutionaire methoden verkiezen om haar doelstellingen door te zetten, bevreesd als zij was voor de groeiende kracht van het proletariaat. ...


10 juli 2018

’60-’61 en de “Belgische traditie”

Frank Slegers, 1999

Bijna veertig jaar geleden werd België lamgelegd door “de staking van de eeuw”, de algemene werkstaking van ’60-’61. Tot op de dag van vandaag blijft deze staking tot de verbeelding spreken. Zij blijft een belangrijk referentiepunt in de debatten over de strategie en tactiek van de arbeidersbeweging. ...


10 juli 2018

Duurzame landbouw is wereldwijd ecologisch en sociaal

Louis De Bruyn, Luc Van Krunkelsven, Wiel Hensgens, 1999

Landbouw faalt in zijn opdracht de wereldbevolking gezond te voeden en slaagt er niet in een duurzaam ecologisch evenwicht met de natuur tot stand te brengen. Daarbij wordt landbouw dikwijls met de vinger gewezen als oorzaak van deze problemen. Over de twee basisdoelstellingen waarnaar de titel van dit artikel verwijst, nl. dat de landbouw sociaal verantwoord en ecologisch duurzaam moet produceren, bestaat waarschijnlijk een brede consensus. ...


9 juli 2018

Darwin gelezen en goedgekeurd

Patrick Tort, 1999

... De echte betekenis van de antropologie van Darwin zou vandaag geen punt van discussie meer mogen zijn. Maar de beste studies worden telkens opnieuw teniet gedaan door dwaze en al lang weerlegde ideologisch geïnspireerde verhalen ...


5 juli 2018

Latijns-Amerika: de structurele nalatenschap van de autoritaire staten

Jilberto A. E. Fernandez, 1986

Het recente democratiseringsproces dat enkele Latijns-Amerikaanse landen na een langdurig bestaan van “staatsautoritarisme” doormaken (Bolivia, Brazilië, Argentinië en Uruguay), heeft twee nieuwe elementen aan het huidige politieke en academische debat toegevoegd. In de eerste plaats is het politieke optimisme t.a.v. de onvermijdelijke val van de resterende militaire dictaturen (Chili en Paraguay) aanzienlijk versterkt. ...


3 juli 2018

De socialisten tijdens de bezetting: doctrine en programma

Chantal Kesteloot, 1986

De Belgische Werkliedenpartij werd aan de vooravond van de tweede wereldoorlog getroffen door een diepe crisis en was door de achttiendaagse veldtocht totaal gedesorganiseerd. De eerste maanden van de bezetting zouden voor nieuwe zware moeilijkheden zorgen. Dat belette niet dat men na de bevrijding kandidaat voor de machtsuitoefening was. ...


1 juli 2018

Tien jaar na Mao: de liberalisering van de Chinese economie

André Mommen, 1986

Meer dan tien jaar na de dood van Mao Zedong heeft de Chinese economie een opmerkelijke vooruitgang geboekt. Het afzweren van de ‘maoïstische waarden’ onder impuls van de nieuwe partijleider Deng Xiaoping leidde tot een snelle modernisering van de economische verhoudingen. ...


15 juni 2018

Met de Franse slag: een alternatieve aanpak van de Europese werkloosheid

Robert Went, 1999

Zonder twijfel is de enorme werkloosheid het allergrootste probleem waar Europa mee kampt. Volgens de officiële statistieken, die de werkelijke situatie onderschatten, zal de werkloosheid in de EU de komende jaren hoogstens dalen van 10,9 procent van de beroepsbevolking eind 1996, tot 9,7 procent eind 1999. ...


14 juni 2018

Werk, werk, werk! Ruim baan voor financiers!

Geert Reuten, 1999

Vanuit het standpunt van het kapitaal is het Nederlandse ‘Poldermodel’ een succes, maar loonafhankelijken hebben minder reden tot juichen.
Sinds begin jaren ’80 zijn de reële lonen nauwelijks gestegen ...


12 juni 2018

Wie was Olwyn Hughes

Alan Woods, 1999

Voor een jonge mijnarbeider zoals Olwyn zal het moeilijk zijn geweest om geen communist te zijn. Ammanford stond bekend als Klein Moskou. En niet toevallig. De mijnvalleien van Zuid-Wales hadden een lange geschiedenis van bittere klassenstrijd. Herinneringen aan de algemene staking en aan de inhumane behandeling die de mijnarbeiders en hun families hadden moeten ondergaan, door de mijneigenaren in samenwerking met Winston Churchill door uithongering weer tot werken gedwongen, waren in het bewustzijn van een hele generatie gebrand en werd doorgegeven aan de volgende generatie. ...


9 juni 2018

Zelforganisatie, zelfemancipatie en identiteit

Peter Drucker, 1999

Steeds als we als marxisten over zelforganisatie en zelfemancipatie praten, moeten we ons en anderen eraan herinneren, vindt Peter Drucker, dat Marx en Engels zelforganisatie en zelfemancipatie als het centrale element van een strategie voor menselijke bevrijding hebben uitgevonden. De tragedie van het marxisme in de twintigste eeuw is dat het marxisme geïdentificeerd is geworden met bewegingen die met zelf emancipatie bar weinig te maken hebben gehad. ...


2 juni 2018

Fernand Oury

Van den Heurck, 1999

... terwijl hij overwegend traditioneel werkt tot hij in 1949 op een stage in Cannes Freinet ontmoet. De ontdekking van de coöperatieve en haar technieken vormt a.h.w. een openbaring en Oury blijft de Freinettechnieken trouw hoewel hij zich steeds meer de vraag stelt hoe het geheel dat is ontwikkeld in een overwegend agrarisch-ambachtelijk en kleinschalig milieu kan worden aangepast aan de problemen van de industriële grootstad. ...


2 juni 2018

Oorlog in de Balkan

Catherine Samary, 1999

De etnische structuur is verweven met een gevecht over politieke en sociaaleconomische belangen (eigendomsrecht). Deze structuur is herhaaldelijk veranderd, afhankelijk van wie de provincie beheerste en van demografische factoren. Iedere grote periode heeft een bezinksel afgezet waarvan de sporen vandaag nog een rol spelen. ...


31 mei 2018

The economics of global turbulence

Robert Brenner [boekbespreking], 1999

Het speciale nummer van New Left Review met Brenners studie heeft inmiddels onder socialisten al geleid tot een brede discussie. Als gastschrijver probeert Brenner een analyse te geven van het verloop van de kapitalistische wereldeconomie vanaf 1950 tot nu. ...


27 mei 2018

De Internationale, winter 1999

Met de volgende artikelen:

Wie was Louis Paul Boon?
Communisme en stalinisme
Multilateraal Akkoord over Investeringen
Na de Europese verkiezingen. Een stevige schok


21 mei 2018

De telematica verandert de Vlaamse samenleving niet ingrijpend

John Goubin, 1983

In dit artikel zullen we pogen om, met de conclusies van de vorige twee artikels voor ogen, de ‘telematica-kansen’ voor de modale mediagebruiker in Vlaanderen concreet en actueel in te schatten. En dit zonder in al te veel technische termen (en mystificatie) te vervallen. ...


21 mei 2018

De nieuwe media en het laatkapitalisme

Hans Verstraeten, 1983

De nieuwe media: sommigen stellen er hun hoop in voor de toekomst, anderen zijn er bang voor, naar gelang men voortgedreven wordt door een naïef optimisme of een primitief wantrouwen t.o.v. de nieuwe technologie. Beide houdingen zijn echter gekenmerkt door het feit dat ze de nieuwe media nauwelijks of onvoldoende situeren binnen de maatschappelijke context. Precies om deze leemte aan te vullen lijkt een politiek-economische analyse van de nieuwe media me ten zeerste nuttig. Ik zou het zelfs nog duidelijker willen stellen: hoe ‘nieuwer’ de media worden, hoe meer zich de noodzaak stelt voor een politiek-economische analyse ervan. ...


21 mei 2018

Nieuwe media

Jean-Claude Burgelman, 1983

Neemt men de groeiende berg literatuur over de nieuwe media door, dan vallen hierin meteen een drietal zaken op. Ten eerste, blijken zeer veel auteurs zichzelf of anderen te herhalen. Het idealistische geloof in de nieuwe media werd zowat 15 tot 20 jaar geleden al geformuleerd, maar nog steeds vindt men vandaag diezelfde boodschap naar voren gebracht. Dit fenomeen van eindeloze herhaling heeft zich al eerder in de communicatiewetenschap voorgedaan, meer in het bijzonder met betrekking tot het onderzoek naar de sociale en politieke effecten van de massamedia, waar steeds weer dezelfde hypotheses worden geformuleerd en bekomen. ...


20 januari 2018

Het mercantiele kapitaal. Het in de geldhandel actieve kapitaal

Uit Marx’ Ter kriiek van de politieke economie

De scheiding van de winst in rente en industriële winst komt in handbereik, zodra er 2 klassen bestaan van geld en industriële kapitalisten. Het bestaan van deze 2 klassen is een uitdrukking van deze scheiding. Echter de splitsing moet mogelijk zijn, zodat ze in het uit elkaar gaan van de 2 klassen verschijnen. Maar hoe laag de winst ook is, bijvoorbeeld 2 procent, de kleine kapitalisten zouden er niet als geldkapitalisten van kunnen leven. Wel de grote, omdat de som, de absolute hoeveelheid rente niet alleen van haar voet afhangt, maar ook van de grootte van het rentegevende kapitaal. ...